Obchodní podmínky

Ceny za všechny služby jsou smluvní a jsou vymezeny ve smlouvě nebo v cenové nabídce.

1. Základní sazby

TLUMOČENÍ

tlumočení Brno - ceník

 • Pracovní den tlumočníka má 8 hodin, včetně přestávek a přerušení.
 • minimální účtovaná jednotka – 1 hodina (500 Kč)
 • jazyková příprava, konzultace – 1 hodina (250 Kč)
 • přesčas (každá další hodina, každá započatá hodina)  +15%
 • víkendy, státní svátky +100%
 • tlumočení v obtížném, zdraví škodlivém prostředí +30%
 • tlumočení mimo bydliště – každý den strávený na cestě 2500 Kč, dále ubytování a strava

PŘEKLADY

překlady brno ceník
*  normostrana – 1800 znaků včetně mezer
minimální účtovaná jednotka – 1 normostrana

expresní překlad – do 24h  +30-50%

Zhotovitel má právo si účtovat poplatky ve výši 10 – 30 % v následujících situacích:

 • špatná čitelnost podkladu
 • úzká specializace překladu
 • složité formátování
 • nastudování a vyhledávání odborné terminologie

2. Platební podmínky

U větších zakázek je obecně vyžadována nevratná záloha ve výši 30%.

Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je faktura vystavená zhotovitelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. Za obvyklou dobu splatnosti se považuje 14 dní, není-li ústně nebo ve smlouvě dojednáno jinak.

Při prodlení s úhradou zaplatí objednavatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 – 500 Kč za každý den prodlení dle velikosti zakázky.

3. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

Při zrušení tlumočení ze strany objednatele v době tří pracovních dnů před začátkem akce nebo v době kratší, bude účtován storno poplatek ve výši 50% ze sjednané ceny plus všechny prokazatelně vzniklé náklady. Při zrušení akce ze strany objednatele v den akce, bude účtován storno poplatek v hodnotě 100% ze sjednané ceny plus všechny prokazatelně vzniklé náklady.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (tlumočení, překlady) pokud nebyla zaplacena záloha do 3 pracovních dnů od podepsání smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu vzniklou z nerealizování uzavřené smlouvy, jestliže k tomu dojde z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.

Odstoupení od smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně písemně.

Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 1. 2016.

Advertisement