Překlady

Provádím obecné i odborné překlady z a do anglického jazyka, s kulatým razítkem nebo bez soudního ověření. Při odborném překladu je vhodné, aby mi klient předem poskytl potřebné informace a podklady. Snímek 053

  • dopisy (obchodní, úřední,…)
  • webové stránky
  • příručky, katalogy
  • návody, pracovní postupy
  • filmy
  • duchovní texty
  • specifické texty dle přání klienta


Soudní překlady – úředně ověřené překlady, překlady s kulatým razítkem

Originál dokumentu či jeho notářsky ověřená kopie je svázán s vyhotoveným soudním překladem pečetí a nese kulaté razítko soudního překladatele. Soudní překladatel ručí za to, že překlad odpovídá originálnímu textu. Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie je možno doručit fyzicky nebo poštou.

Příklady dokumentů, které vyžadují kulaté razítko:
rodný, oddací a úmrtní list, smlouvy, diplomy a vysvědčení, plné moci, notářské zápisy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, certifikáty, žádosti o rozvod, závěti, potvrzení o příjmech, soudní rozhodnutí / rozsudky, dokumenty potřebné při komunikaci se zahraničními úřady a institucemi

Advertisement